ЧЛЕНСТВОЗаявлението за членство в ДПС

Заявлението за членство в ДПС

*Заявлението се попълва задължително в два екземпляра.